Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup na webstránke www.fengshui-byvanie.sk

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť: PLUTOS COMPANY, s.r.o.
Zastúpená:  Ing. Daniela Rau
Adresa: Východná 6968/26, 91108 Trenčín
Zapísaná do obchod. registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R
IČO: 45373841

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej.
Ebook je označenie produktov na stránke www.fengshui-byvanie.sk určených na predaj a následnú kúpu.

1. OBJEDNÁVANIE
Postup pri objednávaní  Ebooku na webstránke www.fengshui-byvanie.sk
Zákazník si objedná Ebook tlačidlom „Chcem objednať hneď teraz“. Následne sa zobrazí formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky nutné vyplniť kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.
Vyplnením a odoslaním tohto formulára kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku vás oboznamujeme, že tlačítko ODESLAT znamená „objednávka s povinnosťou platby“.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.
Ochrana súkromia a osobných údajov

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky a to jedine pred jeho úhradou.

5. PLATBA
Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu email s URL adresou na zakúpený Ebook. Kupujúci si svoj zakúpený Ebook môže stiahnuť do svojho počítača.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Pred zakúpením elektronických produktov má zákazník bezplatný prístup k ukážkam daných produktov. Po uskutočnení objednávky elektronických produktov podľa zákona č. 102/2014 Z.z. § 7 Ods. 6 písmeno l) spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy pri nákupe elektronického obsahu, elektronických kníh a MP3 nahrávok.

7. Alternatívne riešenie sporov
Dňa 1.2. 2016 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), podľa ktorého:

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info @ fengshui-byvanie.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov.
Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.
V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 21.01.2016